Viktig å være tydelig på våre miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak for grønne bygg. Tilslutningen til bransjens egne tiltak – som stiller miljøkrav ved bygging og drift – er konkrete grep for et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Diakonhjemmet Eiendom - fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.

Diakonhjemmet Eiendom - fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.

Robert Hansson, som er økonomi- og eiendomsdirektør, sier følgende om hva dette betyr i praksis for Diakonhjemmet:

– Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Vi vil nå aktivt jobbe med å implementere og igangsette de konkrete arbeidene som er presisert i strakstiltakene.

Veikart mot 2050

Disse 10 tiltakene er del av en større helhet. Parisavtalen, som Norge og 174 andre land skrev under i 2016, har konsekvenser for hvordan hele samfunnet vårt planlegger for fremtiden. Det betyr at alle store samfunnssektorer – som eiendom, industri og transport – har blitt utfordret av sine respektive myndigheter på hvordan de skal nå de nye klimakravene som ble fastsatt i Parisavtalen.

For eiendomsbransjen resulterte denne utfordringen i at de kom med sitt «Eiendomssektorens veikart mot 2050». I dette veikartet ligger en konkret liste med 10 strakstiltak, og det er disse strakstiltakene Diakonhjemmet nå har forpliktet seg til.

I dag har over 30 eiendomsselskaper, eiendomsutviklere og entreprenører forpliktet seg til å gjennomføre disse tiltakene.

«Eiendomssektorens veikart mot 2050»

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.

Det administrative arbeidet med veikartet har vært ledet av bransjeforeningene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse (Diakonhjemmet er medlem i begge).

Les veikartet fra Norsk Eiendom

 

10 strakstiltak

Her er en kortversjon av de 10 strakstiltakene:

  1. Miljøsertifisere organisasjonen.
  2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass).
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
  4. Innføre miljøledelsessystem, og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal, osv.
  6. Premiere innovative løsninger.
  7. Kreve at prosjekterende/arkitekt utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving, og tilstrebe løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.
  8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk.
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp.
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

Det grønne skiftet

Prosjektleder Jon Solsrud har arbeidet ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling i litt over tre år, og fulgt det grønne skiftet i eiendomsbransjen tett gjennom mange år.

– Det har skjedd en voldsom endring i bransjen de siste ti årene. Det grønne skiftet har for alvor begynt å slå inn – selv om vi på langt nær er i mål. Dersom du i dag skal fremstå som en seriøs utbygger må du ha miljøambisjoner, sier han.

Solsrud forklarer at det å tilslutte seg tiltakene betyr at man utreder og ser på hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for bedre miljømessige løsninger fremover i tid, og at man gjør beviste valg i nye prosjekter. Som konsekvens av dette vil Diakonhjemmet igangsette utredninger og arbeider knyttet opp mot gjennomføring av tiltakene. Arbeidet vil ledes av eiendomsavdelingen, men vil kreve tett samarbeide med virksomhetsområdene. I første runde vil det bli utarbeidet forslag til tiltak på hvert av de ti punktene.

Få det inn i tankesettet

– Det handler veldig mye om å få miljøaspektet inn i tankesettet under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dernest handler det om å legge til rette for og oppmuntre de ulike enhetene til å ta i bruk miljøvennlige løsninger, sier han.

Dette betyr ikke at man skal eller kan velge miljøvennlige løsninger for enhver pris.

– Noen ganger må vi vurdere om det er bærekraftig å gjennomføre store investeringer for å bytte ut fullt brukbare løsninger med noe som er mer miljøvennlig. Vi har ikke anledning til å velge det mest miljøvennlige for enhver pris, men vi må vurdere det i hvert enkelt tilfelle.

– Mitt mål og min drøm er at miljøledelse innføres på Diakonhjemmet og blir et fast punkt – også i styremøter.

Jon Solsrud

Ansvar for skaperverket

– Har Diakonhjemmet et ansvar for å bygge og drive miljøvennlig?

– Jeg tenker at Diakonhjemmet – med sitt verdisyn – har et ansvar for å være miljøvennlig. Dette er på en måte festtalene i praksis – vi har alle et ansvar.

– Er dette diakoni?

Han smiler og tenker seg om: – Jeg er en eiendomsmann, og ingen teolog. Men i mitt hode er det det. Det handler om bærekraft og ansvar for skaperverket, sier Jon Solsrud.

Siste nyheter

;