Hopp til hovedinnhold

Infrastruktur

For å kunne forberede oss på utvidelser og de neste byggetrinn i Diakonhjemmet hage, må vi starte arbeidene med å bygge ny og utvide den infrastrukturen vi har i bakken i dag.

Veldig mye forberedelser skal gjøres for å kunne starte byggearbeidene i Diakonhjemmet hage. Det betyr at vi også må sjekke gamle eiketrær og rotsystemer for å sikre at trærne blir godt ivaretatt i en anleggsfase.

Forberede videre utvikling

Diakonhjemmet som helhet, og de enkelte virksomheter, står foran spennende utvidelser på området de neste årene.

For å kunne forberede oss på utvidelser og de neste byggetrinn i Diakonhjemmet hage, må vi starte arbeidene med å bygge ny og utvide den infrastrukturen vi har i bakken i dag.

Vedtatt regulering for Diakonhjemmets østre del forutsetter opparbeidelse av ny vei og felles infrastruktur. Prosjektet skal forberede og bygge vei og teknisk infrastruktur som betjener hele Diakonhjemmet hage, slik at byggearbeider kan starte på de enkelte delfeltene.

Infrastruktur – det betyr i klartekst at følgende forberedelser skal gjennomføres på Diakonhjemmet i 2023/24:

  • Etablering/omlegging av vei, fortau og gangvei.
  • Omlegging/nytt – vann- og avløpsrør.
  • Omlegging/nytt – overvanns-håndtering og flomveier.
  • Omlegging/nytt – elektriske kabler.
  • Omlegging/nytt – fiberkabel/teleteknikk.
  • Omlegging/nytt – gatelys/veibelysning.
  • Legging av rør fra energisentral til nybygg
  • og eksisterende bygg.
  • Legging av rør til/fra felles avfallssentral.

De første arbeidene startet opp i 2022 – og i løpet av de neste årene vil anleggs- og byggearbeid sette sitt preg på store deler av Diakonhjemmets eiendom.

Bærekraftsmål

Hele Diakonhjemmet hage skal sertiseres med BREEAM Communitises. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.