Hopp til hovedinnhold

Master utomhusplan

Formålet med Master Utomhusplan (MUP) er å skape en helhetlig plan for utvikling av områdene i tråd med Diakonhjemmets visjon og verdisyn.

Verktøy for å integrere Diakonhjemmet hage inn i helheten

MUP er også et verktøy for å kunne integrere Diakonhjemmet hage best mulig inn i helheten på tomten. Planen gir føringer for å kunne få i stand et helhetlig og mangfoldig samspill mellom planlagte og eksisterende bygninger, og mellom tilhørende utearealer og parkområder.

Videre skal MUP bidra til at man unngår å gjøre gjentagende inngrep i samme område, til å definere grensesnitt mellom de enkelte prosjektene og til definering og harmonisering av grensesnitt mellom de ulike delene av Diakonhjemmets eiendom.

Planen skal ta høyde for de mange behov tilhørende ulike brukergrupper nå og i fremtiden og sørge for et harmonisert estetisk uttrykk på tvers av de ulike utbyggingsområdene.

For å kunne oppnå denne målsettingen legger MUP føringer for detaljplanlegging av det enkelte delfelt i Diakonhjemmet hage, for fremtidig byggeaktivitet og utvikling av landskapsrom (park, gårdsplasser) og utforming av byrom (torg, gater, plasser) på resten av eiendommen.

Grunnlag og bakgrunn

En MUP for hele Diakonhjemmets eiendom på Steinerud er nødvendig for å møte krav i reguleringsbestemmelsene for om-

rådet, og bidra til riktig kvalitet på rammesøknadene for de en- kelte byggetiltakene.

MUP er utarbeidet med grunnlag og bakgrunn i blant annet:

• Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Diakon- hjemmet hage. «S-5083 Detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Diakonveien 14 m.fl.,» (Vedtatt 6. mai 2020 av Oslo bystyre).

  • Diakonhjemmets overordnede strategier
  • Landskapelig Designmanual (juni 2021)
  • Dialog med en rekke offentlige etater – bl.a. Bymiljøetaten
  • Dialog med en rekke private aktører og organisasjoner – bl.a. Norges Handikapforbund

I tillegg har man også dratt veksler på en rekke utredninger og involveringsprosesser som har vært gjennomført ved Diakon- hjemmet de siste årene. Dette er nærmere dokumentert under emnet Governance i BREEAM Communities.

Av større involveringsprosesser kan nevnes:

  • «Diakonal forankring av Diakonhjemmet hage» og «Retningslinjer for utbyggingsprosjekt og visuell signatur for Det norske Diakonhjem». (INNOVATIO Beratung und Prosjektenwicklung 2016)

  • «Diakonhjemmet hage – mer enn et utbyggingsprosjekt» (Æra-rapporten 2019)

    Detaljeringen i MUP er kvalitetssikret (fram til Q2/2022) mot pågående enkeltprosjekter som nytt campus, ny videregående skole, nytt sykehjem og mot prosjekt for Felles Infrastruktur.

    MUP er en faglig videreføring og konkretisering av Landskapelig Designmanual (2021), og skal legges til grunn i det videre arbei- det med planlegging og utvikling av utomhusområdet på Diakonhjemmets eiendom på Steinerud.

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.