Hopp til hovedinnhold

Bærekraft - vern om skaperverket

Diakonhjemmet skal bidra til bærekraft i vid forstand gjennom nytenkning og nyskaping, med vekt på utprøving av helhetlige konsepter for morgendagens omsorg og velferd.

16 plantekasser er utplassert i parken, og her kan studenter eller beboere dyrke sine egne grønnsaker, urter eller bær.

Skal være en pådriver

Ifølge målbildet i strategiplanen 2020-2030, skal Diakonhjemmet være en pådriver for bærekraft. I utdypning av målbildet, står det:

Som pioner, pådriver for og leverandør av velferdstjenester, med helse, omsorg og utdanning som kjernevirksomheter, bidrar Diakonhjemmet først og fremst til bærekraftmålene om god helse og god utdanning, og indirekte til målene om økt likestilling og deltakelse, mindre ulikhet og fattigdom.

Visjonen nyskaper i tjeneste for vår neste forplikter Diakonhjemmet til målet om innovasjon for morgendagens omsorg og bærekraftige velferdsløsninger, byer og samfunn. Som arbeidsgiver skal Diakonhjemmet bidra til anstendig arbeid og verdiskaping, ansvarlig forbruk og produksjon, og en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur.

Som trosbasert institusjon i det sivile samfunn, forplikter Diakonhjemmet seg til å bidra til målene om fred og rettferdighet, og samarbeid for å nå målene. Åpne, sterke og samarbeidende institusjoner, i det sivile, politiske og økonomiske liv, er forutsetninger for bærekraftige endringsprosesser. Som diakonal sivilsamfunnsaktør spiller Diakonhjemmet en viktig rolle for mangfold, inkludering og fellesskapsorientering, og for tillit, dialog og demokratiutvikling.

Diakonhjemmet sykehus

Sykehusets miljøpolicy skal støtte opp under Det norske Diakonhjems arbeid med å være en pådriver for bærekraft i vid forstand.

Sykehuset jobber med miljø og klima som M-en i HMS-arbeidet. På handlingsplanen har sykehuset fastsatt følgende miljømål: 

​1. Redusere avfallsmengden 

2. Øke kildesortering

3. Øke andel rengjøringsprodukter med miljømerking

4. Følge opp arbeid med de nasjonale klima- og miljømålene for spesialisthelsetjenesten.

Utover målene i HMS-handlingsplanen vår jobber vi kontinuerlig med de nasjonale klima og miljømålene for spesialisthelsetjenesten 2022-2030, hvor sykehuset årlig rapporterer til HSØ. Nasjonale klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten 2022-2030 - Helse Bergen (helse-bergen.no)​

Hva gjør vi?

​​​Rent vann

Delmål 6.3 viser til forbedring av vannkvalitet ved å redusere forurensing og begrense utslipp av farlige kjemikalier.  Sykehuset har strenge retningslinjer for avfallshåndtering av kjemikalier og legemidler, og vi har jevnlig interne revisjoner av dette.

Sykehuset er også representert i den regionale samarbeidsgruppen Grønn Kjemi, som jobber med substitusjon av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene i HSØ.

Ren energi for alle

Sykehuset og Stiftelsen samarbeider om å sikre bærekraftig energikilder. I 2019 ble det boret brønner for jordvarme, og denne brønnparken skal stadig utvides.  Sykehuset dumper overskuddsvarme ned i brønnene, og fjernvarmebehovet reduseres. Sykehuset skal også resirkulere restvarme fra ventilasjonssystemet og benytte dette til oppvarming.  Dette prosjektet har ført til en sterk reduksjon i klimafotavtrykket vårt.

​Ansvarlig forbruk

Forbruk er identifisert som det største fotavtrykket til det norske helsevesenet. Sykehusets avdelinger identifiserer selv hvor de kan redusere forbruk, og jobber lokalt med å følge opp dette målet.  Eksempler er å redusere forbruk av energi, bredspektret antibiotika og engangsartikler på kontorer.

Begrense klimaendringene​

Vi skal bidra til å begrense klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser, og har identifisert transport som et område der vi har mer å hente.  Klimaregnskapet viser at utslipp fra ansattes tjenestereiser er redusert i takt med innsatsen på området.

Noen av tiltakene

Et av tiltakene er tilgjengelig sykkelverksted for ansatte. Vi gjennomfører også holdningskampanjer og elektrifiserer bilparken.  Sykehuset ligger i områder som egner seg for grønn transport, og våre eiere jobber for å sertifisere Diakonhjemmet som en sykkelvennlig arbeidsplass.​

Hvert år arrangeres Grønn kongress – revmatologi​, der viktig kunnskap fra internasjonale konferanser ​formidles lokalt. Dette reduserer reisevirksomheten. Det lokale arrangementet gjennomføres med minimalt klimaavtrykk og arrangementet setter miljø og klima på agendaen gjennom formidling av forskning på området. Du kan lese mer om vår miljøpolicy (PDF)​​ Grønn kongress er miljøsertifisert gjennom stiftelsen FEE Norway.​

​Samarbeid for å nå målene

Selv om sykehuset er eid av en privat, ideell stiftelse, deltar vi i det regionale og nasjonale klima- og miljøsamarbeidet sammen med de offentlige helseforetakene.  Det er lærerikt og nyttig , og gjennom samarbeid får vi til større endringer. 

VID vitenskapelige høgskole

VIDs virksomhet er av en slik karakter at den ikke representerer noen fare for det ytre miljøet. Høgskolen er imidlertid opptatt av å arbeide systematisk med å redusere klimaavtrykket gjennom avfallshåndtering, arealutnyttelse, innkjøp, energiforbruk, energiproduksjon, flyreiser inn- og utland, bærekraft i utdanningene og forskning.

VID har etablert en grønn reisepolicy og oppfordrer ansatte til å velge miljøvennlig transport så langt det lar seg gjøre. Reisevirksomheten ved høgskolen har i 2023 holdt seg omtrent på nivå som året før på tross av at det var nedstengning og svært lav reiseaktivitet de første månedene av 2022. VID har sammenlignet med 2019 hatt vesentlig mindre reisevirksomhet og den totale mengden klimagassutslipp er vesentlig redusert. Dette har blant annet sammenheng med betydelig økt andel digitale møter på internt på VID og eksternt etter at koronapandemien inntraff.

VID har i forbindelse med campusutviklingsprosjektene prioritert miljøhensyn i utformingen av campusene. Høgskolen har særlig prioritert gjenbruk av lokaler, møbler og annet inventar, og for delene som har krevd nybygg, har det blitt stilt høye krav til miljøstandarder. Denne praksisen vil videreføres i forbindelse med den framtidige ombyggingen av VIDs campus i Oslo.

VID har i forbindelse med at VID Oslo og VID Bergen ble Miljøfyrtårn i 2019, utarbeidet en beregning av klimafotavtrykk for 2019, som blir lagt til grunn for kommende års utslippsreduksjoner. Miljørapportering for VID 2023 skal gjennomføres innen 1. april 2024. Klimaavtrykket vil framgå av miljørapporten til Miljøfyrtårn.

Fra og med regnskapsåret 2024 vil EUs bærekraftsdirektiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), bli del av norsk lov. Målet er at bærekraftsinformasjonen skal ha samme kvalitet som finansiell rapportering.

Administrasjonen forbereder seg på å kunne rapportere på virksomhetens arbeid med bærekraft, som for VIDs del vil gjelde for regnskapsåret 2025. Målet er å ha retningslinjer for VIDs arbeid med bærekraft, KPI, måltall, roller, ansvar og kompetanse på plass i løpet av 2024.

VID Oslo ble sertifisert som Miljøfyrtårn 16. desember 2019.

VID Bergen ble sertifisert som Miljøfyrtårn 17. desember 2019.

VID Tromsø ble sertifisert som Miljøfyrtårn 23. november 2020.

VID Sandnes og Stavanger: VID Stavanger ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2023, etter samlokaliseringen av VID Sandnes og VID Stavanger på ny campus i august 2022

Her kan du lese den siste miljørapporten fra campus i Oslo og i Bergen: 

Diakonhjemmet Omsorg

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning, opprettet i 2003, i dag med 8462 medlemmer innen det offentlige, private kommersielle og ideelle sektor. De må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Det leveres årlige miljørapporter og resertifisering hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og kreves i stadig større grad f.eks. i anbudskonkurranser.

Ammerudlunden sykehjem er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 31. mai 2022. 

Sagenehjemmet er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 28. april 2022. 

Diakonveien Omsorg+ er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 30. mars 2022. 

Borgenveien barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn

Steinerud barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Barnehagene skal fortsette å sette søkelys på miljøaspektet i alle delene av arbeidet, og skal en gang i året levere klima- og miljøregnskap. Barnehagene jobber med hvordan de kan redusere matsvinnet, ta hensyn til miljøspørsmål ved innkjøp, ha god avfallshåndtering og hvordan de kan ta vare på de menneskelige ressursene hos barn, foreldre og personale. Barnehagene skal i år også sette et ekstra søkelys på hvordan de kan redusere energibruken.

Diakonhjemmet Stiftelse

Diakonhjemmet arbeider systematisk med å redusere fotavtrykket på det ytre miljø basert på miljøledelsessystemene ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

Diakonhjemmet er medlem av Næring for klima i Oslo og Grønn Byggallianse, har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene for eiendomsbransjen og har signert Skift – næringslivets klimaledere – sitt opprop for økt CO2-avgift. 

Videre står sosial bærekraft sentralt i alle Diakonhjemmets virksomheter og satsninger. Diakonhjemmet har også eierskap i en sosial entreprenør, Gammel Nok. Målemetoder av samfunnsbetydning («impact») er under utvikling i denne virksomheten og VID vitenskapelige høgskole har et forskningsprosjekt om ideell sektors egenart, merverdi og impact (SMI) hvor utvikling av målemetoder også inngår.

I 2023 har stiftelsen hatt et særlig fokus på utvikling av planverk for å sikre en bærekraftig utvikling av det regulerte utbyggingsområdet (S- 5083) Diakonhjemmet hage, som utgjør 1/3 av hovedeiendommen på 130 mål. Sentralt i dette er utvikling av en skjøtselsplan for de vernede naturområdene. Byggene som planlegges oppført, skal møte en av de to høyeste standarder definert av BREAM NOR. Ved utgangen 2023 ble også tilbakemeldinger og avvik for BREAM Communities planverket for helhetlig områdeutvikling, kvittert ut.

Målet er å oppnå ett av de to høyeste standardkrav i sertifiseringen. Diakonhjemmet Omsorg+ er det første bygget i utbyggingsplanen og er nå under sertifisering iht. BREEAM-In-use. 

Stiftelsens virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn og det jobbes aktivt med å forbedre grunnlaget for rapportering av miljøaspekter. Det pågår videre en omfattende kartlegging av miljøaspektene for energi og avfall for hele virksomheten til Diakonhjemmet som konsern. 

Det satses stort på å stimulere til aktiv jobbreise som et alternativ til å kjøre privatbil til og fra jobb. I samarbeid med Syklistenes Landsforbund er Diakonhjemmet nå sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass på nivå Bronse. Det er etablert fleksible løsninger for arbeidsplasser og hjemmekontor og det jobbes med hvordan fleksibiliteten kan bidra til å redusere arealbehovet og dermed også det miljømessige fotavtrykket.

Diakonhjemmet hage

Prosjektet Diakonhjemmet hage har svært høye miljøambisjoner. 

I tillegg til streng håndheving av gjeldende myndighetspålagte miljøkrav skal området sertifiseres etter BREEAM Communities med ambisjon om å nå nivå Outstanding.

Videre skal det enkelte bygg sertifiseres etter BREEAM NOR på nivå Excellent eller Outstanding.

Diakonhjemmet hage har fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger.

Gi oss tilbakemeldinger

Vi vil gjerne høre fra deg om du har innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Bruk gjerne følgende e-post: postmottak@diakonhjemmet.no

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.