Hopp til hovedinnhold

Bærekraft - vern om skaperverket

Diakonhjemmet skal bidra til bærekraft i vid forstand gjennom nytenkning og nyskaping, med vekt på utprøving av helhetlige konsepter for morgendagens omsorg og velferd.

16 plantekasser er utplassert i parken, og her kan studenter eller beboere dyrke sine egne grønnsaker, urter eller bær.

Skal være en pådriver

Ifølge målbildet i strategiplanen 2020-2030, skal Diakonhjemmet være en pådriver for bærekraft. I utdypning av målbildet, står det:

Som pioner, pådriver for og leverandør av velferdstjenester, med helse, omsorg og utdanning som kjernevirksomheter, bidrar Diakonhjemmet først og fremst til bærekraftmålene om god helse og god utdanning, og indirekte til målene om økt likestilling og deltakelse, mindre ulikhet og fattigdom.

Visjonen nyskaper i tjeneste for vår neste forplikter Diakonhjemmet til målet om innovasjon for morgendagens omsorg og bærekraftige velferdsløsninger, byer og samfunn. Som arbeidsgiver skal Diakonhjemmet bidra til anstendig arbeid og verdiskaping, ansvarlig forbruk og produksjon, og en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur.

Som trosbasert institusjon i det sivile samfunn, forplikter Diakonhjemmet seg til å bidra til målene om fred og rettferdighet, og samarbeid for å nå målene. Åpne, sterke og samarbeidende institusjoner, i det sivile, politiske og økonomiske liv, er forutsetninger for bærekraftige endringsprosesser. Som diakonal sivilsamfunnsaktør spiller Diakonhjemmet en viktig rolle for mangfold, inkludering og fellesskapsorientering, og for tillit, dialog og demokratiutvikling.

Diakonhjemmet sykehus

Sykehuset jobber med miljø og klima som M-en i HMS-arbeidet. På handlingsplanen har sykehuset fastsatt følgende miljømål: 

​1. Redusere avfallsmengden 

2. Øke kildesortering

3. Øke andel rengjøringsprodukter med miljømerking

4. Følge opp arbeid med de nasjonale klima- og miljømålene for spesialisthelsetjenesten.

Utover målene i HMS-handlingsplanen vår jobber vi kontinuerlig med de nasjonale klima og miljømålene for spesialisthelsetjenesten 2022-2030, hvor sykehuset årlig rapporterer til HSØ. Nasjonale klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten 2022-2030 - Helse Bergen (helse-bergen.no)​

Her kan du lese mer om Grønt sykehus. 

Hvert år arrangeres Grønn kongress - revmatologi,​ der viktig kunnskap fra internasjonale konferanser ​formidles lokalt. Dette reduserer reisevirksomheten. Det lokale arrangementet gjennomføres med minimalt klimaavtrykk og arrangementet setter miljø og klima på agendaen gjennom formidling av forskning på området. Grønn kongress er miljøsertifisert gjennom stiftelsen FEE Norway.

VID vitenskapelige høgskole

I VID vitenskapelige høgskole er arbeidet med miljø og bærekraft en viktig prioritering. VID jobber for å utvikle en helhetlig miljøledelse, der alle enhetene har som mål å kontinuerlig redusere sine lokale miljøpåvirkninger i samsvar med virksomhetens overordnede miljømål.

VID har sitt eget miljøstipend som ansatte og studenter kan søke om å få støtte fra dersom de velger å reise på en miljøvennlig måte.

I arbeidet for å ivareta miljøet jobber VID for å være et Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har VID måttet vurdere blant annet hvordan VID håndterer arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer om blant annet matsvinn og plast inngår i disse vurderingene. Dette har gitt oss mulighet til å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det gjør oss i stand til å være med på å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

VID jobber mot at alle enhetene våre skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert. For å oppnå dette er alle studiestedene våre forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i en årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.

Som en del av godkjenningen som Miljøfyrtåen har VID mottatt et Miljøfyrtårn-sertifikat. Dette sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

VID Oslo ble sertifisert som Miljøfyrtårn 16. desember 2019.

VID Bergen ble sertifisert som Miljøfyrtårn 17. desember 2019.

VID Tromsø ble sertifisert som Miljøfyrtårn 23. november 2020.

VID Sandnes og Stavanger: VID Sandnes og Stavanger er på flyttefot, så planene ligger på vent til studiestedene er på plass i permanente lokaler.

Her kan du lese den siste miljørapporten fra campus i Oslo og i Bergen: 

Diakonhjemmet Omsorg

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning, opprettet i 2003, i dag med 8462 medlemmer innen det offentlige, private kommersielle og ideelle sektor. De må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Det leveres årlige miljørapporter og resertifisering hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og kreves i stadig større grad f.eks. i anbudskonkurranser.

Ammerudlunden sykehjem er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 31. mai 2022. 

Sagenehjemmet er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 28. april 2022. 

Diakonveien Omsorg+ er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk sitt diplom 30. mars 2022. 

Borgenveien barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn

Steinerud barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Barnehagene skal fortsette å sette søkelys på miljøaspektet i alle delene av arbeidet, og skal en gang i året levere klima- og miljøregnskap. Barnehagene jobber med hvordan de kan redusere matsvinnet, ta hensyn til miljøspørsmål ved innkjøp, ha god avfallshåndtering og hvordan de kan ta vare på de menneskelige ressursene hos barn, foreldre og personale. Barnehagene skal i år også sette et ekstra søkelys på hvordan de kan redusere energibruken.

Diakonhjemmet Stiftelse

Eiendomsavdelingen har blitt resertifisert for 3 nye år. I begrunnelsen sier Miljøfyrtårn blant annet at «Diakonhjemmets eiendomsavdeling fremstår som et svært vellykket miljøfyrtårn, spesielt størrelsen tatt i betraktning».

Utleie og drift ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge «10 strakstiltak for grønne bygg». 

Diakonhjemmet er partner i «Næring for klima». Avtalen forplikter Diakonhjemmet til å bidra for å gjennomføre Oslos klimamål.

Diakonhjemmet hage

Prosjektet Diakonhjemmet hage har svært høye miljøambisjoner. 

I tillegg til streng håndheving av gjeldende myndighetspålagte miljøkrav skal området sertifiseres etter BREEAM Communities med ambisjon om å nå nivå Outstanding.

Videre skal det enkelte bygg sertifiseres etter BREEAM NOR på nivå Excellent eller Outstanding.

Diakonhjemmet hage har fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger.

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Kommunikasjonssjef Diakonhjemmet Stiftelse Pål A. Berg.